Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych+polityka prywatności ByeBra

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych ByeBra Polska

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w ByeBra Polska ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
ByeBra Polska przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.
1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)
3. Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ,Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Administrator Danych Osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest ByeBra Polska Paweł Poczek, z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 203/54.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
W ByeBra Polska za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych Klientów odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji
Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany w oparciu o wytyczne prawa polskiego regulującego proces przetwarzania danych osobowych.
Wszyscy pracownicy Firmy ByeBra Polska zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych i zobowiązani do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Wszyscy pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni z zasad bezpiecznego przetwarzania danych.
Dostęp do danych osobowych jest profilowany zgodnie z zasadą „need to know”, co oznacza, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.

Dane osobowe
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, archiwalno – statystycznych.
W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach www firmyi jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Państwu prawo do:
informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
dostępu do danych osobowych,
zmieniania tych danych,
żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.
Mają Państwo możliwość zmiany danych drogą poczty elektronicznej poczek.pawel@gmail.com.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana
i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością ByeBra Polska i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:
ByeBra Polska nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura).
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

ByeBra Polska zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.